Vol 66, 2024 - broj 2

Članci

Krize kapitalizma u 21. veku: ciklične ili permanentne?

Mladen Lazić, pp: 161-184


Trendovi vrednosnih prioriteta u Zapadnoj Evropi: Modelovanje krivama latentnog rasta

Vladimir Mentus, pp: 185-208


Moralizam i metamoralizam

Todor Kuljić, pp: 209-223


Na putu od socijalizma ka kapitalizmu: Stavovi mladih u Bosni i Hercegovini o ekonomskoj ulozi države

Aleksandar Janković, pp: 224-244


Konceptualizacija nevidljivog kućanskog rada u sociološkim istraživanjima: kognitivni, mentalni ili emocionalni rad

Valerija Barada, Blanka Čop, Jasna Račić, pp: 245-267


Grupno finansiranje troškova zdravstvene zaštite putem donacija: dileme i posledice

Bojana Radovanović, Jelena Kupsjak, Ljiljana Pantović, pp: 268-284


Suvremeno novinarstvo: profesija ili besmisleni posao?

Helena Popović, Hajrudin Hromadžić, pp: 285-306


Prikazi

O medijima u kontekstu kompetitivnog autoritarizma, Dr Irina Milutinović, hibridni mediji i hibridni režimi, Beograd, Arhipelag, 2023, str. 398.

Jovica Pavlović, pp: 307-309


Od prvoboraca / homoheroicusa do usamljenih marginalaca i gubitnika (Marginalije o sociološkoj studiji Olivere Marković-Savić o ratnim veteranima u Srbiji Od zaštitnika do štićenika, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, 2023.)

Ljubiša R. Mitrović, pp: 310-315