Vol 62, 2020 - broj 1

Članci

Longitudinalno kvalitativno istraživanje u praksi: Prednosti, dileme i rešenja

Smiljka Tomanović, pp: 8-23


Biografski metod i njegova primena na polju migracionih studija

Dunja Poleti Ćosić, pp: 24-41


Kvalitativna primenjena istraživanja u okviru socijalnih intervencija i programa javne politike sa posebnim osvrtom na fokus grupe

Suzana Ignjatović, pp: 42-62


Refleksivni osvrt na upotrebu metode dubinskog intervjua u istraživanju porodičnih praksi na primeru istraživanja socioekonomskih strategija delanja porodica u Srbiji

Nemanja Krstić, pp: 63-82


Informativno i performativno u polustrukturisanom intervjuu: primer studije teritorijalnog kapitala u Srbiji

Ivana Spasić, pp: 83-104


Izvođenje kvalitativne analize sadržaja

Željka Manić, pp: 105-123


Doprinos kognitivnog intervjua proceni validnosti indikatora i kvaliteta podataka u kvantitativnim istraživanjima na primeru stavova prema populaciji homoseksualaca i lezbejki

Božidar Filipović, pp: 124-142


Prikazi

Prikaz knjige: Julia Brannen, Social Research Matters: A Life in Family Sociology, Bristol: Bristol University Press, 2019. pp. 232.

Smiljka Tomanović, pp: 143-147


Razno

Kvalitativni metodi u primeni

Smiljka Tomanović Ivana Spasić, pp: 6-7