Sociologija je naučni časopis iz oblasti društvenih nauka, posvećen proučavanjima u Sociologiji, Socijalnoj psihologiji i Socijalnoj antropologiji.

Tekstovi koji se nude časopisu mogu biti usmereni na teorijska, empirijska istraživanja ili analize metodoloških pristupa.

Redakcija prihvata originalne i pregledne naučne članke koji nisu prethodno objavljivani, niti se nalaze u procedure razmatranja u drugom časopisu u delovima ili celini.

Uredništvo prima tekstove na srpskom, engleskom ili nekom od svetskih jezika.

Rukopisi prolaze kroz procedure akademskih nezavisnih i anonimnih recenzija. Urednik prosleđuje konstruktivne komentare autoru(ima).

Časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa.

Predaja tekstova redakciji

Redakcija prihvata samo tekstove koji su podneti preko interneta na odgovarajućoj stranici ove prezentacije.

Da biste predali tekst, potrebno je da otvorite svoj nalog.

Kao korisničko ime koristite svoju e-mail adresu preko koje će Vas redakcija kasnije kontaktirati, a lozinku odredite sami.

Ona neće biti poznata nikome od administratora. Tekst treba predati isključivo u word formatu (.doc ili .docx).

Naslovna strana

Na prvoj (naslovnoj) strani treba da stoji u gornjem levom uglu ime i prezime autora, njihove institucionalne afilijacije, e-mail adrese.

U sredini strane treba da stoji pun naslov na srpskom i engleskom.

Naslovna strana treba da bude zasebna, kako bi se lako otklonila pre slanja na recenzije.

Na drugoj strani, treba da ponovo stoji naslov na srpskom, apstrakti i ključne reči na srpskom i engleskom jeziku.

Potrebno je ukloniti imena autora iz čitavog rukopisa, kako bi identitet autora ostao anoniman za recenzente.

Format i obim rukopisa

Tekst se predaje na latinici.

Za format stranice odabrati A4 (210X297 mm), veličinu fonta podesiti na 11, a prored staviti na “dvostruko” (Line spacing: Double).

Poželjno je raditi u fontu Times New Roman.

Članci bi trebalo da budu obima od 4000 do 9000 reči (maksimum 25 strana).

U određivanju dužine teksta grafički prilozi (tabele, grafikoni, i sl.) broje se kao 250 (1/2 strane) ili 500 reči (cela strana).

Prikazi, osvrti, komentari ne bi trebalo da budu duži od 8 strana.

Strana imena

Strana imena pisati u originalu ili transkribovati na srpski jezik, a pri prvom navođenju u zagradi staviti ime u originalu.

Naslov

Naslov treba da precizno ukaže na predmet izlaganja/analize u tekstu i treba da bude napisan dvojezično – na srpskom i engleskom.

Apstrakt i ključne reči

Apstrakte (obima do 200 reči) treba da sadrži kratak i jasan prikaz predmeta koji se izlaže/analizira u tekstu, da opiše ciljeve, metode i doprinos teksta. Ključne reči (do šest) predstavljaju najvažnije pojmove u tekstu. Apstrakt i ključne reči treba napisati pre osnovnog teksta u dve verzije – na srpskom i engleskom.

Podnaslovi

Ne preporučuje se upotreba podnaslova ispod trećeg nivoa. Svaki nivo podnaslova je potrebno precizno označiti.

Prikaz

Na naslovnoj strani, ispod naslova je potrebno navesti podatke o delu koje se prikazuje: Ime i Prezime autora/ke, Naslov dela (kurzivom), Mesto izdanja, Izdavač, godina izdanja, ukupan broj strana.

Zahvalnice

Zahvalnice, ukoliko ih ima, treba staviti iza osnovnog teksta, pre literature.

Napomene (fusnote)

Ispod teksta u fusnote upisivati samo propratne komentare.

Navođenje literature u tekstu

Na kraju citata u tekstu otvoriti zagradu i u njoj upisati prezime autora, godinu izdanja i broj strane.

Knjiga

Navodi se prezime, ime autora, godina izdanja, naslov knjige kurzivom, mesto izdanja, naziv izdavača.

Članak u knjizi

Navodi se prezime, ime autora, godina izdanja, naslov članka, u:, prezime, ime urednika, skraćena oznaka uredništva (u zagradi), naslov knjige kurzivom, mesto izdanja, naziv izdavača.

Članak u časopisu

Navodi se prezime, ime autora, godina izdanja, naslov članka, naslov časopisa kurzivom, godište, broj i broj prve i poslednje strane na kojima je članak objavljen.

Literatura na kraju teksta

Abecednim redom navesti sve citirane bibliografske jedinice.

Navodi se prezime, ime autora, godina izdanja, naslov knjige kurzivom, mesto izdanja, naziv izdavača.

Navodi se prezime, ime autora, godina izdanja, naslov članka, u:, prezime, ime urednika, skraćena oznaka uredništva (u zagradi), naslov knjige kurzivom, mesto izdanja, naziv izdavača.

Navodi se prezime, ime autora, godina izdanja, naslov članka, naslov časopisa kurzivom, godište, broj i broj prve i poslednje strane na kojima je članak objavljen.


Primeri: