Opšte informacije

Časopis “Sociologija” je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Izdavači su Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Časopis izlazi tromesečno od 1959. godine.

Uredništvo prima samo neobjavljene radove na srpskom ili nekom od svetskih jezika (poželjno na engleskom).

Članci koji se objavljuju u “Sociologiji” prolaze kroz uobičajenu akademsku proceduru anonimnih recenzija.

Pored toga, časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa.

Redakcija

Slobodan Cvejić, glavni i odgovorni urednik, Univerzitet u Beogradu

Robert Hayden, Univerzitet Pitsburg, SAD

Petre Georgievski, Univerzitet Sv. Kirilo i Metodije, Skopje, Makedonija

Slobodan Vukićević, Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Crna Gora

Mirjana Bobić, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Saša Nedeljković, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Nebojša Petrović, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Srđan Šljukić, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Danijela Gavrilović, Univerzitet u Nišu, Srbija

Dušan Mojić, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Dalibor Petrović, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Izdavački savet

Edward Soja, Univerzitet Kalifornije, Los Anđeles, SAD i Londonska škola za ekonomiju, Velika Britanija

Maurice Blanc, Univerzitet Nant II, Francuska

Xavier Bougarel, Nacionalni centar za naučna istraživanja, Pariz, Francuska

Nina Kaspersen, Univerzitet u Lankasteru, Velika Britanija

Gyorgy Lengyel, Univerzitet Korvinus u Budimpešti, Mađarska

Stef Jansen, Univerzitet u Mančesteru, Velika Britanija

Srna Mandić, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Ratko R. Božović, Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Crna Goran

Marija Bogdanović, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Ksenija Petovar, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Božo Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Gorana Đorić, Univerzitet u Nišu, Srbija.

Dizajn

Igor Babović

Korektori

Slobodan Cvejić

Selena Radović

Štampa

Čigoja štampa, Studentski trg 13, Beograd

Štampa se u 200 primeraka.

Godišnja pretplata za 2014. godinu 3000 dinara za pravna, a 1500 dinara za fizička lica.

Cena primerka 400 dinara. Narudžbine slati na adresu: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, 11000 Beograd, Čika-Ljubina 18-20 (za “Sociologiju”) ili e-mail: socjour@f.bg.ac.rs.

Broj žiro računa: 160-181636-17