Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis se objavljuje od 1959. godine. Izdavači su Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. U časopisu se objavljuju radovi koji nisu prethodno publikovani, nakon nezavisnih naučnih recenzija.

Poziv autorima za poseban broj časopisa Sociologija posvećen obeležavanju 60 godina nastave sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Objavljivanje publikacije je planirano za decembar 2019, gostujuća urednica je prof. dr. Mina Petrović, upravnica Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ove godine navršava se šezdeset godina od kada je (1959. godine) osnovana Katedra za sociologiju u okviru Odeljenja za filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu (od 1990. Godine Katedra prerasta u Odeljenje za sociologiju). Obeležavajući ovaj jubilej, objavljivanjem posebnog broja časopisa Sociologija želimo da podstaknemo promišljanja o sociologiji kao specifičnoj naučnoj disciplini u nekoliko pravaca:
1. Najpre, u pravcu problematizovanja ključnih koncepata, sa naglaskom na izazovima koje nameće sve veća dinamičnost i kompleksnost savremenog društva, otvarajući pitanja adekvatne kontekstualizacije opštih teorijskih pristupa odnosno diverzifikacije koncepata u susretu raznolikih lokalnih specifičnosti i uniformišućih globalnih tendencija. Sve to čini neophodnom i sve intenzivniju komunikaciju između socioloških i drugih disciplina u naučnom polju, kao i inovativne prodore u domenu sociološkog metoda.
2. Potom, želja nam je da podstaknemo i radove koji se bave oblašću praktične primenjivosti socioloških saznanja i pristupa u različitim domenima društvenog života, i
3. Najzad, razmišljanja u pravcu unapređenja nastave sociologije na akademskom nivou u skladu sa kompetencijama koje treba razvijati u profilisanju budućih sociologa.

U skladu sa navedenim, pozivamo autore iz zemlje i inostranstva da daju svoje doprinose razumevanju složenih izazova sa kojima se sociolozi danas suočavaju u pokušajima da naprave nove iskorake u teorijsko-metodološkom, obrazovnom i domenu praktične politike.

Važni datumi:

- 25. avgust rok za prijem apstrakta (apstrakte dužine do 300 reči poslati na mipetrov@f.bg.ac.rs)
- 1. septembar obaveštenje autorima i poziv za prijavu kompletnih radova
- 1. oktobar - rok za prijem kompletnih radova (5000-7000 reči)
- 1. oktobar – 21. oktobar recenzija radova (dve anonimne recenzije).
- 31. oktobar - rok za prijem konačne verzije rada
- 15. novembar– on-lajnverzija posebnog broja

Radovi se mogu slati ili na engleskom ili na srpskom jeziku. Uputstvo za tehničku pripremu radova može se naći na sledećem linku:
http://www.sociologija.org/books/guidelines.php?lng=srpski

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Slobodan Cvejić

Kategorija časopisa : Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd, Srbija

BIČ impakt faktor 5 : PK24

CrossRef/DOI : 0,580

UDK : doiSerbia

Poslednji broj

Članci

O čemu govorimo kad govorimo o porodici? Kontekstualizacija koncepta

Smiljka Tomanović, pp: 301-322


"Etnonacionalizacija" post-jugoslovenskih društаva: svojstva, akteri, posledice i mogućnosti "deetnonacionalizacije"

Silvano Bolčić, pp: 323-346


Lokalizacija izborne kolebljivosti: primeri Srbije i Hrvatske

Aleksandar Tomašević, Valentina Sokolovska, pp: 347-367


Obrazovni ishodi i aspiracije učenika srednjih škola: perspektive kulturnog kapitala i izbegavanja relativnog rizika

Saša Puzić, Iva Odak, Josip Šabić, pp: 368-388


Socio-ekonomski i rodni aspekti kulturnog kapitala i primene znanja kod srednjoškolske populacije: studija slučaja

Snežana Štrangarić, pp: 389-405


Ma, već brinem o kući - Mizoginija u sitnom supružničkom i porodičnom preduzetništvu

Tatjana Đurić Kuzmanović, pp: 406-425


Ideologija i njen odnos sa kulturom u radu Stjuarta Hola

Milan Urošević, pp: 426-444


Prikazi

Jovo Bakić Evropska krajnja desnica 1945-2018, Clio, Beograd 2019. str. 699.

Todor Kuljić, pp: 445-447


Jedan prilog sociologiji sporta Patrik Sjeberg sa Markusom Lutemanom Ono što niste videli, Beograd, Izdavač: Incest trauma centar - Beograd, 2017. str. 439

Sandra Radenović, pp: 448-450


Razno

Saopštenje Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore

Smiljka Tomanović, pp: 451-451